Calvin's Reforming Correspondence

Hier wordt gewerkt aan een nieuwe website betreffende de briefwisseling
van de Geneefse reformator Johannes Calvijn (1509-1564). Circa 3.200
brieven van en aan Calvijn zijn bewaard gebleven, de meeste daarvan zijn
in het Latijn geschreven, de overige in het Frans.
De eerste ca. 85 brieven zijn al in een nieuwe editie uitgegeven door
Cornelis Augustijn en Frans van Stam (85 brieven van 1530 tot 1538). De
Stichting Calvin’s Reforming Correspondence heeft zich tot doel gesteld de
briefwisseling in hybride vorm opnieuw uit te geven en voor een breder
publiek toegankelijk te maken.
In de komende periode zullen op de website onderzoeksresultaten en
gedigitaliseerde brieven gepubliceerd worden.

Het bevorderen van de studie van de Reformatie en in het bijzonder het ontsluiten van de correspondentie van Calvijn, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieren en anderszins bevorderen en onderhouden van een passende onderzoeksplaats of leerstoel aan een daarvoor in aanmerking komende universitaire instelling.

Het bevorderen van de studie van de Reformatie en in het bijzonder het ontsluiten van de correspondentie van Calvijn, en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieren en anderszins bevorderen en onderhouden van een passende onderzoeksplaats of leerstoel aan een daarvoor in aanmerking komende universitaire instelling.