Achtergrond oprichting CRC

De geestelijk vader van dit project en deze Stichting rond de brieven van Calvijn is Prof. Dr. Willem Balke (1933-2021). Zijn leven lang heeft hij zich met de studie van Calvijn beziggehouden: van zijn dissertatie Johannes Calvijn en de doperse radicalen (1973) tot en met de laatste bundel met verzamelde artikelen, Via vitae (2019). Kenmerkend voor zijn studies is, dat hij zich diepgaand met de bronnen bezighield. Dat wilde hij zijn lezers (en studenten) ook altijd meegeven en om die reden citeerde hij ook altijd zoveel mogelijk uit de bronnen zelf. Zijn adagium: je kunt een auteur pas echt begrijpen wanneer je deze zelf leest, het liefst in de oorspronkelijke taal. 

In zijn werk verschijnt een genuanceerd beeld van Calvijn, wat verschilt van het beeld van de Calvijn dat in de loop der eeuwen geconstrueerd is. Balke situeert echter Calvijn zorgvuldig in de historische context van de 16e eeuw en typeert hem theologisch in zijn eigenheid en relatie tot zijn tijdgenoten. Twee belangrijke sleutels om Calvijn te verstaan worden gevormd door zijn preken en zijn correspondentie die deels bewaard gebleven is. Een grote hoeveelheid preken is inmiddels in een nieuwe moderne editie verschenen. Voor de brieven is nog steeds de verouderde 19e-eeuwse uitgave de standaard. Zeer verheugd was professor Balke toen in de jaren ’80 van de 20e eeuw een begin gemaakt werd met een nieuwe editie van de brieven. Op instigatie van Heiko Oberman verscheen onder leiding van Cornelis Augustijn en Frans van Stam in 2005 de eerste band met brieven van 1530-1538. Toen dit project stil kwam te liggen, is Balke voortdurend op zoek gegaan naar mogelijkheden om dit belangrijke en fundamentele werk voort te kunnen zetten. De Stichting Calvin’s Reforming Correspondence is mede door hem tot stand gekomen en heeft tot doel de briefwisseling van Calvijn op meer toegankelijke wijze te publiceren.

Ons

Bestuur

Prof. dr. F. van der Duijn Schouten

Voorzitter

Frank van der Duijn Schouten (1949) studeerde wiskunde en natuurkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde in 1979 aan de Universiteit Leiden op een onderwerp uit de toegepaste wiskunde. In 1987 werd hij aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (thans Tilburg University) benoemd tot hoogleraar Mathematische Besliskunde. Van 1999 tot 2008 gaf hij aan deze universiteit leiding als rector magnificus. Van 2013 tot 2015 was hij rector magnificus van de Vrije Universiteit en van 2016 tot en met 2020 gaf hij als interim-decaan leiding aan achtereenvolgens de Erasmus School of Philosophy, de Erasmus School of Economics en de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van deze universiteit bekleedde hij het rectoraat van januari tot en met september 2021. Vanaf de oprichting in 2007 tot april 2013 trad hij op als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit. Vanuit die rol, en die van voorzitter van de plaatselijke kerkenraad in Ridderkerk, is zijn belangstelling voor theologische wetenschappelijk werk te verklaren.

Van der Duijn Schouten is thans voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit van Nederland en Vlaanderen.

Van der Duijn Schouten is gehuwd met Christina Schneider en vader van drie dochters en drie zoons.

Prof. dr. W.H.Th. Moehn

Secretaris

Wim Moehn (1965) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1990 was hij
als predikant verbonden aan de hervormde gemeenten te Reeuwijk, Aalburg en Oldebroek.
Van 2010 tot en met 2015 was hij fulltime verbonden aan Wijkgemeente Grote Kerk van de Protestantse gemeente te Hilversum. Sinds 2016 combineert hij het predikantschap met een aanstelling als bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland aan de Protestantse Theologisch Universiteit te Amsterdam.
Na de publicatie samen met prof. dr. Wim Balke van Calvijns onuitgegeven preken over Handelingen, promoveerde hij in 1996 op God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1 – 6:7. Hij is betrokken bij de wetenschappelijke uitgave van Calvijns werken en bezorgde Ioannis Calvini Sermones, vol. VIII, Plusieurs sermons de Jean Calvin. Hij is uitgever van de wetenschappelijke editie van de werken van Guido de Brès en geeft leiding aan een project dat de wetenschappelijke uitgave van de klassiek gereformeerde liturgie beoogt.
Daarnaast is hij voorzitter van het bestuur van Stichting REFO500 en secretaris van de Willem de Zwijgerstichting.
Wim Moehn is gehuwd met Henny Stelwagen en samen zijn zij de ouders van drie zonen.

G.W.L. Verburg-Balke, M.A.

Penningmeester

Lydia Verburg (1966) is al sinds haar studie Engelse letteren aan de Universiteit Utrecht betrokken bij diverse redigeer- en vertaalwerkzaamheden op het theologische vlak, waaronder ook de uitgave van de preken van Calvijn bij Librairie Droz. Voorheen heeft zij vanaf 1992 werken vertaald van o.a. John Bunyan in het Nederlands (Het Water des Levens, voor uitgeverij Kok Kampen) en diverse andere werken vanuit het Nederlands in het Engels vertaald of geredigeerd (met name doctoraalscripties en artikelen). Sinds begin 2021 heeft zij van haar vader Prof.dr. W. Balke (overleden in januari 2021) het project rondom de digitale uitgave van Calvijns correspondentie overgenomen, en zit als zijn opvolger in het CRC bestuur. Lydia Verburg woont en werkt in Zwitserland, en studeert momenteel aan de Höhere Fachschule TDS in Aarau. Zij is gehuwd met Dirk Verburg en heeft 3 kinderen.

Dr. J.C.Klok

Directeur

Dr. Jan Klok (1975) studeerde theologie in Kampen (Broederweg) en München. In 2019 promoveerde hij aan de universiteit van Tübingen op een onderzoek naar het commentaar van Bonaventura op het evangelie naar Lukas. In zijn onderzoek focust hij zich enerzijds op de geschiedenis van de middeleeuwse exegese en spiritualiteit, met bijzondere aandacht voor Bonaventura en de franciscaanse traditie. Anderzijds richt hij zich op de geschiedenis van de Reformatie, waarbij met name de preken van Calvijn en diens brieven in de aandacht staan. Hij is als universitair docent kerkgeschiedenis werkzaam aan de Theologische Universiteit Kampen / Utrecht. Voorheen was hij als secretaris en tegenwoordig  als publications manager actief voor de “Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik”; daarnaast is hij secretaris van het Centre for Dutch Reformation Studies (CDRS). Jan Klok is getrouwd en heeft 2 kinderen.